समृद्ध सप्तकोसी भ्रष्टाचार मुक्त नगर निर्माण को लागि मेरो उम्मेदवारी – दहाल