भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश निर्माण र शुसाशन कायम गर्न मेरो उम्मेदवारी:- लेखि